Начало » Новини » Новинa
Актуално
Общински съвет-Болярово прие бюджета на общината за 2019 година

12 Февруари 2019

Общински съвет-Болярово прие бюджета на общината за 2019 година

 

 

На 30 януари 2019 година Общински съвет-Болярово одобри бюджетът на общината за настоящата 2019 година. Това се случа на четиридесет и четвъртото заседание на местния парламент по точка 5 от дневния ред. Вносител на докладната записка бе общинския кмет Христо Христов.

Ето как изглеждат основните финансови параметри във взетото от ОбС - Болярово.

На основание чл. 21 ,ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г., ПМС № 344/28.12.2018 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2019 г. и Наредба № 4 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Болярово, Общински съвет-Болярово реши:

І. На основание чл. 94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси приема бюджета за 2019 г., както следва:

1. По приходите в размер на 6 400 000 лв. в т.ч.:

1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 981 022 лв.

в т.ч.:

1.1.1.Обща допълваща субсидия  в размер на 3 688 263 лв.;

1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи  30 666 лв.;

1.1.3.Преходен остатък от 2018 г. в размер на 264 458 лв., разпределен съгласно Приложение № 3;

1.1.4. Временно съхраняване на чужди средства  - 2365 лв.;

1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 418 978 лв.;

в т.ч.:

1.2.1.Данъчни приходи в размер на 248 000 лв.;

1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 1 162 644 лв.;

1.2.3.Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности в размер на 551 334 лв.

1.2.4.Обща изравнителна субсидия в размер на  477 000 лв., в т.ч.:

- обща изравнителна субсидия - 379 200 лв.;

- трансфер за зимно поддържане и снегопочистване - 97 800 лв.;

1.2.5.Предоставени трансфери - 20 000 лв.;

2. По разходите в размер на 6 400 000 лв., (разпределени по функции, групи, дейности и параграфи) в т.ч.:

2.1.За делегирани държавни дейности в размер на 4 268 000 лв.

т тях:

2.1.1.От държавни трансфери - 3 718 929 лв.;

2.1.2.От преходен остатък ДД - 262 093 лв.;

2.1.3. Дофинансиране от местни приходи  -  286 978 лв.;

2.2.За местни дейности в размер на 2 132 000 лв.;

в т.ч. Резервен фонд за местни дейности  -  90 000 лв.;

3. Инвестиционна програма в размер на 662 800 лв., съгласно приложен поименен списък.

4. Определя второстепенни разпоредители на делегирани бюджети за 2019 година:

4.1.СУ „Д-р Петър Берон" - гр.Болярово

4.2.ОУ „Ст. Караджа"- с. Ст. Караджово

5. Приема разчет за разходите по бюджета за 2019 г.:

5.1.Собствен бюджет - Болярово - 5 497 522 лв.;

5.2.СУ  „Д-р Петър Берон"- гр.Болярово  - 621 992 лв.;

5.3.ОУ  „Ст. Караджа" - с.Ст. Караджово - 280 486 лв.;

6. Приема разпределението на преходния остатък от 2018 г. по функции, съгласно Приложение № 3

7. Приема следните лимити за разходи:

7.1.Средства за работно облекло на работниците и служителите в размер до 430 лева на едно лице.

7.2.Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в размер до 3 на сто съгласно ПМС  № 344/2018 г. за изпълнение на държавния бюджет за 2019 г. от утвърдените разходи за основни заплати на лицата,  назначени по трудови правоотношения ;

7.3.Представителни разходи в размер на 3 400 лв.;

7.4.Помощи по решение на общински съвет в размер на 25 000 лв.;

7.5.Приема среден месечен оклад за един храноден в целодневните детски градини в размер до 2,50 лв.;

7.6.Приема среден месечен оклад за един обяд на ден на ученик в общообразователните училища в общината в размер до 1,50 лв.;

8. Приема разчет за целеви разходи както следва:

8.1.За допълнително заплащане на медицинските фелдшери към лекарските практики в Болярово, Мамарчево, Воден, Ст. Караджово в размер на 200 лева месечно с цел подобряване на медицинското обслужване на населението в общината.

9. Одобрява средства за изплащане на транспортни разноски от местоживеене до месторабота и обратно на ежедневно пътуващия персонал, както следва:

9.1.За функция „Образование" в размер на 100%:

9.2.За функция „Общи държавни служби" и всички местни дейности, „Отбрана и сигурност", функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" и функция „Здравеопазване" в размер на  80%:

9.3. Утвърждава по предложение на ръководителите на бюджетните звена поименен списък на лицата по т.9

10. Утвърждава разчети за субсидии на организации с нестопанска цел, както следва:

10.1.Читалище „Възраждане"- гр.Болярово - 85410 лв.

10.2.Читалище „Ст.Караджа" - с.Ст. Караджово - 9490 лв.

10.3.Читалище „Светлина" - с.Мамарчево           -  9490 лв.

10.4.Читалище „Ана Маймункова" - с.Воден - 9490 лв.

10.5.Читалище „Н.Й.Вапцаров" - с.Попово - 9490 лв.

10.6.Читалище „Просвета" - с. Г. Крушево -9490 лв.

10.7.Футболен клуб - Болярово - 15 000 лв.

11.Определя 66 бройки численост на персонала в общинската администрация, в.т.ч.:

11.1.Четиридесет и шест (46) бр. със средства за заплати по §01-00 в размер на 471 300 лв.  за сметка на трансфера по единния разходен стандарт;

11.2.Двадесет (20)  дофинансирани бройки със средства за заплати по    §01-00 в размер на 162 000 лв. за сметка на общински приходи;

12. Кметът на общината да състави длъжностно разписание в рамките на средствата за заплати по т.11.1 и 11.2, съответно за делегираната и дофинансирана дейност и съобразно приетата структура на общинската администрация.       

13. Определя численост на персонала и диференцирани средни брутни работни заплати по функции и дейности съгласно Приложение № 5 и Приложение № 6;

14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 година в размер на 836 279 лв. (15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години).

15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. в размер на 2 787 598 лв. (50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години).

16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2019 година в размер  на 82 300 лв.

17. Определя максималния размер на общинския дълг към 31.12.2019 г. 240 686 лв.

18. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 2 939 600 лв.

19. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2019 г. и прогнозни показатели за 2020 г. и 2021 г. по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането и по разходите. 

  •