Начало » Новини » Новинa
Актуално
Отчетно-изборно събрание на НЧ „Просвета-1927 г.“ – с. Голямо Крушево

23 Март 2019

 

Отчетно-изборно събрание на НЧ „Просвета-1927 г." - с. Голямо Крушево

 

            На 22 март 2019 година НЧ „Просвета-1927 г."- с. Голямо Крушево проведе своето отчетно-изборно събрание. Гости на него бяха Кольо Пехливанов, специалист „Хуманитарни дейности" към общината Кольо Пехливанов и кметът на селото Костадин Иванов.

             Събранието откри председателят на читалищното настоятелство Тодорка Никова и представи дневния ред. По първа точка даде думата на читалищният секретар Недялка Меразчиева, която представи подробен отчет за работата на читалището през 2018 година. Множество бележити дати, културни и религиозни празници са чествани в селото, стана ясно от отчета, правени са радиопредавания по различни поводи, както и витрини с книги на писатели, чиито годишнини от рождението или смъртта са отбелязвани. Представен бе и отчет за приходите и разходите, направен от проверителната комисия, както и план за дейностите през настоящата 2019 година. Всички те бяха единодушно приети, след обсъждания и разисквания.

            Г-н Пехливанов изказа благодарността си от богата дейност на читалището и отличното представяне на самодейките от фолклорната група „Крушов цвят" навсякъде. Народните читалища са пазители на българския дух през вековете, отбеляза той и им пожела да продължават своята ползотворна дейност, в името  на българските традиции.

            За председател на читалището бе преизбрана младата, дейна Тодорка Никова, която победи с голяма разлика в гласовете другата предложена дама - Таня Бобчева: 21 на 9. В новото настоятелство, освен госпожа Никова, влизат и новоизбраните: Димитър Димов, Мария Бошнакова, Таня Бобчева и Недялка Меразчиева. Новата проверителна комисия се състои от следните новоизбрани членове: Петра Купенова, Стефка Димитрова и Ангелина Николова.

          Ползотворна и успешна работа на новоизбраното настоятелство и комисия!


 

  •