Начало » Новини » Новинa
Актуално
Второ заседание на Общински съвет – Болярово

29 Ноември 2019

Второ заседание на Общински съвет - Болярово

 

       На 28 ноември 2019 г. Общински съвет - Болярово проведе второто си заседание.
На него общинските съветници разгледаха, обсъдиха и приеха докладни записки относно: предложение за приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС Болярово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 - 2023 година; предложение за издигане кандидатурата на заместник-председател на Общински съвет-Болярово на общински съветник от групата на Коалиция „БСП за България"; предложение за избиране на общински съветници в състава на Постоянните комисии на Общински съвет-Болярово за мандат 2019 - 2023 година; предложение за основното месечно трудово възнаграждение на председателя на ОбС-Болярово за мандат 2019-2023 година; предложение за определяне на месечно възнаграждението на общинските съветници при участие в заседание на ОбС и заседание на постоянни комисии; определяне и утвърждаване броя на кметските наместници в община Болярово; определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства; определяне размера на трудовото възнаграждение на кмета на община Болярово; приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в община Болярово; промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2019 година; трансформиране на част от целевата субсидия по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г. за капиталови разходи в трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти, съгласно чл.88 от ЗДБРБ за 2019 г.; предоставяне под наем на помещение - частна общинска собственост - павилион в СУ „Д-р Петър Берон" - гр. Болярово; определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България; предложение за делегати в Общото събрание на Регионална Асоциация на общините "Тракия"; предложение за представител на община Болярово и ОбС-Болярово в общото събрание на "Асоциация общински гори"; партньорство при реализацията на „Топъл обяд" за деца в неравностойно социално положение от община Болярово.

 

  •