Начало » Новини » Новинa
Актуално
1,4 милиона лева залагат за строителство в бюджета на община Болярово

29 Януари 2020

 Близо 1,4 млн. лв. е инвестиционната програма на община Болярово за 2020 г., съобщи заместник-кметът Нина Терзиева.
Над 600 хиляди лева са предвидени за ремонт на общински пътища, подмяна на водопровода в Стефан Караджово, преасфалтиране на улици в град Болярово и селата Голямо Крушево, Шарково, Стефан Караджово, Попово, Мамарчево, Воден, Ружица, Ситово, Иглика, Денница и Оман, ремонт на общински сгради.
Предвидени са ремонти и реконструкция на комплекс „Етнографска музейна сбирка" и на сцената на читалищния дом в Болярово, за което в бюджета са предвидени 60 100 лв.
План-сметката за частичната подмяна на водопровода в Стефан Караджово е за 56 000 лв.
230 000 лв. са заложени за ремонт на ул. „Никола Вапцаров" в град Болярово и на улици в селата Голямо Крушево, Стефан Караджово, Шарково, Попово, Мамарчево, Воден, Ружица, Денница, Оман, Ситово и Иглика.
Паралелно с това са планирани и 115 000 лв. за преасфалтиране на междублоковите площадки до бл.4 и бл.4а към ул. „Васил Левски", до бл.29 и бл.31 към ул. „Граничарска", за паркинга към ул. „Максим Горки", ремонт на тротоарните настилки на улиците „Девети септември", „Христо Ботев", „Яне Сандански" и Васил Левски" в Болярово и на тротоарната настилка към ул. „Димитър Благоев" в Малко Шарково, както и за изграждане на парково осветление на ул. „Граничарска" в общинския център. 45 000 лв. са заложени за осигуряване на техническата безопасност на общинските язовири.
Общината отново заделя средства и за ремонт на общински пътища. Тази година са предвидени общо 68 000 лв. за четвъртокласните пътища 79008 от границата с община Елхово през Ситово и Шарково, 79303 Денница-Оман, 79044 Воден-Крайново, 79028 от републиканския ІІІ-7904 през Малко Шарково и Шарково, както и за местния път от село Малко Шарково към Дома за възрастни с умствена изостаналост.
И тази година ще бъдат положени усилия за гарантиране сигурността на гражданите чрез изграждане на ново видеонаблюдение, за което в бюджета са заложени 12 000 лв. Предвидени са и средства за закупуване на нови микробуси за социалните заведения в Малко Шарково, Мамарчево и Воден, тъй като сегашните транспортни средства са силно амортизирани, което води и до сериозни разходи за тяхната поддръжка.
В инвестиционната програма за тази година се предвиждат и 667 928 лв. за съфинансирането, което трябва да се осигури от общината по проекта за закриване и рекултивация на старото общинско сметище в град Болярово.
86 000 лв. са планирани и за съфинансирането по проекта за Интегрирания план за регионално развитие 2021-2027 г., разработване на нов сайт на община Болярово, подмяната на сървър „Акстър" с цел подобряване на административното обслужване в общината, за изработката на лесоустройствен план и планове за промяна на регулация за тръбен каденец за Горска поляна, Вълчи извор, Дъбово, Странджа и Болярово и за язовири, които трябва да бъдат изведени от експлоатация.
Субсидията за капиталови разходи от държавния бюджет тази година е завишена с 83 400 лв., но отпуснатите 665 400 лв. покриват само половината от стойността на инвестиционната програма. Останалите средства ще бъдат осигурени от местни приходи.
7 500 000 лв. се очаква да достигне общата сума по бюджета на община Болярово за 2020 г. Това е с 1 100 000 лв. повече, спрямо първоначалния бюджет за миналата година, коментира Мария Янчева, началник отдел „Бюджет, финанси, счетоводство, местни данъци и такси и ТРЗ".
Държавната субсидия за община Болярово е 5 236 125 лв., от които 4 062 525 лв. са за издръжката на образование, социални услуги, отбрана и сигурност, администрация.
От местните данъци в община Болярово очакват 264 000 лв., от други местни приходи 1 286 045 лв.
Преходният остатък от миналата година е 713 830 лв.
Проектът за бюджет беше представен на публично обсъждане пред кметове и кметски наместници, представители на институции и неправителствени организации на 16 януари.
951 600 лв. са предвидени от бюджета за поддържането на териториите за обществено ползване и благоустрояване. Още 777 360 лв. са заложени в бюджета за основен и текущ ремонт на общинските пътища, управлението на общинските гори, приюта за безстопанствени животни и други икономически дейности.
За осигуряването дейността на Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в Малко Шарково, Дома за стари хора, домашния социален патронаж и останалите социални заведения на територията на общината са предвидени 2 250 000 лв. За медицинското обслужване на учениците в двете общински училища и на децата в целодневните детски градини са предвидени 51 200 лв. Бюджетът за образование е 1 565 770 лв., а за читалища, музея, спортната база и гробищните паркове е 364 000 лв.
Община Болярово приключи 2019 г. без задължения, коментира и кметът Христо Христов. Спрямо предходната година собствените приходи са с 223 896 лева повече, като преизпълнението е главно вследствие на по-добрата събираемост на наемите на общински земи. Предприетите от общинската администрация мерки за увеличаване на приходите и активният контрол върху разходите позволи на общината да започне новата година с резерв от 713 830 лв., от които 511 441 лв. са по бюджета на образование, социални услуги, отбрана и сигурност, администрация, 202 389 лв. е резервът, който подпомага дейността в началото на годината за останалите дейности, чиято издръжка се осигурява от местните приходи.

  •