Начало » Новини » Новинa
Актуално
Информация за предоставяне на административни услуги, при работата на администрацията в условията на COVID-19

18 Март 2020

Във връзка с обявената от Световната здравна организация спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на коронавирус - COVID-19, както и регистрираните случаи на заболяването в България, държавата набеляза и предприе изключително сериозни мерки за противодействие и превенция с цел да се спре разпространението.
Предвид гореизложеното и в подкрепа на усилието да се възстанови нормалната дейност на администрациите, Ви информираме, за възможностите за дистанционни административни услуги.
По отношение на предоставянето на административни услуги
• Потребителите, могат да заявяват и получават административни услуги от община Болярово по електронен път - чрез портала за електронни административни услуги, на който община Болярово има заявени 10 услуги за предоставяне:
1. Издаване на удостоверение за раждане- дубликат
2. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак -дубликат
3. Издаване на удостоверение за декларирани данни
4. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
5. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства
6. Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост
7. Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
8. Удостоверение на основание чл.54а, ал.2 от ЗКИР
9. Удостоверение на основание чл.116, ал.1 от ЗУТ /за строителни работи, засягащи съдържанието на кадастралните планове/
10. Разрешение за поставяне на рекламно - информационни елементи
Достъпът до електронните услуги на община Болярово чрез портала за електронни административни услуги става на адрес https://auslugi.com/public/home/bolyarovo/index.
Преди подаване на заявление в самата система, има ръководство за употреба на потребителите. Необходими са квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК на НАП, НОИ).
• В община Болярово функционира системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ за водене на кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от администрациите, без необходимост от физическо присъствие в техни офиси.
Държавна агенция „Електронно управление" поддържа и администрира системата. Тя замества класическия начин за препоръчана поща, като е в съответствие с Регламент (EC) № 910/2014, чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗЕУ.
Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез email и SMS.
Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията.
Услугата на електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка. Предназначена е за граждани и юридически лица, за администрации /в т. ч. общини/, за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги. 
  •