Начало » Новини » Новинa
Актуално
Защо е важно да се включим в пробното преброяване сега?

24 Април 2020

От полунощ на 20 април Националният статистически институт даде старт на пробното преброяване на населението и жилищния фонд. До 24.00 ч. на 30 април всеки от нас има възможност да се включи в него.
Поради епидемиологичната обстановка в страната Централната комисия по преброяването на неприсъствена консултация реши пробното преброяване на населението и жилищния фонд да се проведе само чрез електронна преброителна карта. Всеки български или чужд гражданин, който живее у нас, може да се регистрира в приложението за попълване на електронната преброителна карта и да преброи своето домакинство и жилището, в което живее.
„Важно е да знаете, че пробното електронно преброяване не замества официалното, което ще се проведе през януари 2021 година. Но Вашето участие сега е важно за нас", посочват от Националния осигурителен институт. От там уточняват, че целта на предстоящото пробно електронно преброяване е да се тества приложението за събиране на данни и да се прецени дали въпросите са разбираеми и правилно конструирани. След успешното попълване на електронната преброителна карта на потребителите ще бъде осигурена възможност за бележки, коментари и препоръки по отношение на дизайна, бързодействието и потребителската насоченост на приложението. Това ще спомогне да бъде подобрен инструментариумът за провеждането на същинското преброяване, което предстои в първите месеци на 2021 г. и в което участието е задължително.
Законът за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година бе обнародван в бр.20 на „Държавен вестник" от 8 март 2019 г. и оттогава е в сила. Съгласно чл.47 от него, лице, което откаже да предостави на преброител данните, изисквани за преброяването, се наказва с глоба в размер 160 лв.
През януари 2021 г. ще имаме възможност да се попълним отново официалната електронна карта за преброяването, което пък ще ни спести време, когато ни посети преброителят. Преброителите задължително ще обхождат домовете ни през февруари 2021 г., но ако сме попълнили електронната форма, само ще отбележат това в анкетните карти и ще продължат с другите жилища.
Индивидуалните данни, получени за целите на преброяването, не могат да се ползват като доказателства пред органите на изпълнителната и съдебната власт, се посочва още в закона.

КАКВИ ДАННИ ЩЕ НИ СЪБИРАТ?
За физическите лица:
1. собствено, бащино и фамилно име;
2. единен граждански номер за българските граждани и личен номер за чужденците, получили разрешение за пребиваване в Република България;
3. дата на раждане;
4. пол;
5. връзки между членовете на домакинството и семейството;
6. постоянен адрес и настоящ адрес;
7. гражданство;
8. статут на пребиваване;
9. държава и място на раждане;
10. семейно положение;

11. брой живородени деца;
12. степен на завършено образование;
13. грамотност;
14. участие в образование;
15. етническа група;
16. вероизповедание;
17. майчин език;
18. трудов статус - икономически активен или неактивен;

19. професия и/или длъжност;
20. име на предприятието или на организацията, в която работим;
21. местоположение на работното място или на учебното заведение;
22. вид на транспорта, използван за пътуване до работното място или до учебното заведение;
23. вътрешна и външна миграция на лицата;
24. степен на трайно намалена работоспособност или степен на увреждане.
За домакинствата се събира информация за брой лица и временно присъстващи лица.

За жилищните кооперации:
1. адрес на сградата;
2. вид на сградата;
3. местоположение на сградата;
4. година на построяване;
5. тип на строителната конструкция;
6. брой на етажите;
7. наличие на асансьор;
8. брой на жилищата в сградата;

9. наличие на други обекти в сградата, които се ползват за нежилищни цели;
10. достъпност на сградата.

За жилищата ще събират и данни за:
1. статут на владеене на жилището;
2. тип собственост;
2. обща застроена площ;
4. брой на помещенията и/или стаите;
5. кухня и спомагателни помещения;
6. енергийна осигуреност;
7. водоснабдяване и канализация;
8. санитарни помещения;
9. енергийна ефективност;
10. материална осигуреност и услуги.

Тези данни се предоставят само от главата на домакинството или друг пълнолетен негов член. Деца, поставени под запрещение и тежко болни не могат да бъдат анкетирани от преброителите.
На случаен принцип ще бъдат определени и домакинства, които ще получат покана да попълнят анкетни карти за извадковите изследвания за репродуктивните нагласи и миграционното поведение на населението.

КАК ДА СЕ ПРЕБРОИМ ЕЛЕКТРОННО СЕГА?
Тоест, как да си изработим мнение по въпросите, които ще ни задават през януари и февруари?
Попълването на преброителната карта е възможно само от територията на България както чрез компютър, така и чрез преносими лаптопи, таблети и смартфони по всяко време на денонощието в периода до 30 април 2020 г.
От Националния статистически институт препоръчват да ползвате последни версии на браузърите Google Chrome, Microsoft Edge и Mozilla Firefox. (Internet Explorer не е сред препоръчителните браузъри.)
Линкът към електронното преброяване е https://www.e-census2021.bg/smartcensus/landing.
Регистрацията се извършва с ЕГН, номер и дата на издаване на валиден български документ за самоличност. Необходимо е да посочите и Ваш имейл адрес за потвърждение на Вашата регистрацията, както и при необходимост от възстановяване на достъпа до, създадения от Вас, профил. Паролата си я избирате сами, но я запомнете или запишете на място, което не е достъпно за външни лица.
ВАЖНО! С цел допълнителна защита на личните Ви данни при липса на активност от Ваша страна в страницата на Електронно преброяване 2021 за 30 или повече минути ще бъде необходимо отново да влезете с потребителско име и парола, за да продължите да я ползвате. Това означава, че ако не сте запазили въведените от Вас до момента данни, те ще бъдат загубени.
ОСТАНЕТЕ ВКЪЩИ! ПРЕБРОЙТЕ СЕ ЕЛЕКТРОННО!

 

  •