Начало » Новини » Новинa
Актуално
Временните противоепидемични мерки са до 31 януари 2021 г.

23 Декември 2020

ЗАПОВЕД № РД-5- 611 /21.12.2020 г.

за изменение и допълнение на Заповед № РД-5-579/25.11.2020 г.

На основание чл.63, ал.9 от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с Решение № 855/25.11.2020 г. на Министерския съвет за удължаване на срока на обявената с Решение № 325/14.05.2020 г. на МС извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378/12.06.2020г. на МС, Решение № 418/25.06.2020г на МС, Решение № 482/15.07.2020г. на МС, Решение № 525/30.07.2020г. на МС, Решение № 609/28.08.2020г. на МС и Решение № 673/25.09.2020г. на МС и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването

Н А Р Е Ж Д А М:

I.Изменям и допълвам Заповед № РД-5-579/26.11.2020 г., както следва:
1.Удължавам срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Болярово , считано от 22.12.2020 г. до 31.01.2021 г.
2. Създава се т.1а:
„1а От 04.01.2021 г. се допуска изключение от забраната по т.1 по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас . Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от МОН и МЗ Насоки за работата в системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на сайта на МОН."
3. Създава се т. 2а.
„2 а от 04.01.2021 г. се възобновяват посещенията ва ДГ „Здравец" и филиали.
4. Заповедта влиза в сила на 22.12.2020 г.
Контрол по изпълнението на Заповедта да осъществяват служителите на ПУ-Болярово към РУП-Елхово, доброволците на община Болярово, кметове и кметски наместници на територията на община Болярово.
Заповедта да се обнародва на страниците на вестник "Крайгранична искра", на сайта на община Болярово и на фейсбук-страницата на вестник „Крайгранична искра". Копие от заповедта да се постави на видни места във всички населени места на община Болярово, да се връчи на собствениците на търговски обекти, на всички обекти, предоставящи услуги, на директорите на училищата и детската градина, на директорите и ръководителите на социални заведения и услуги, на ръководителя на ПУ-Болярово, на ГПУ-Болярово, на кметове и кметски наместници в община Болярово за сведение и изпълнение.

ХРИСТО ХРИСТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

 

  •