Начало » Новини » Новинa
Актуално
Патронажната грижа продължава до 19 май 2021

30 Декември 2020

 В Община Болярово приключи изпълнението на процедура № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2.
След подписване на Допълнително споразумение № 02 към Договор № BG05M9OP001-2.040-0099-C01, и възможността за удължаване срока на изпълнение по проект „Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралджа и община Болярово", ще продължат да се предоставят здравно - социални услуги по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4", със срок за изпълнение 19.11.2020 - 19.05.2021г.
В рамките на дейността ще бъдат предоставяни мобилни здравно-социални услуги на възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства, имащи за цел да подпомогнат ежедневието им, за да могат те да останат в семейната си среда и да преодолеят ограниченията пред самостоятелния начин на живот.

  •