Начало » Новини » Новинa
Актуално
Общински съвет съобщава на Местната гражданска инициатива

16 Февруари 2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 13
от заседанието на 22.12.2020 г.
по точка 19 от дневния ред


Относно: Приемане на предложението на Местната гражданска инициатива във връзка с Разрешение № 372 от 10.03.2014 г. на Министъра на икономиката и енергетиката и Договор от 07.11.2017 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ „Иглика", разположена в землищата на села Воден, Горска поляна, Иглика, Крайново, Малко Шарково, Ситово, Шарково, Община Болярово и села Вълча поляна, Голям дервент, Лалково, Община Елхово, Област Ямбол, докладва Атанас Дженков - председател на ОбС, ОбС взе Решение № 173 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Общински съвет Болярово
РЕШИ:

1. Одобрява и приема предложението на инициативния комитет за провеждане на местна гражданска инициатива във връзка с Разрешение № 372 от 10.03.2014 г. на Министъра на икономиката и енергетиката и Договор от 07.11.2017 г. за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства в площ „Иглика", разположена в землищата на села Воден, Горска поляна, Иглика, Крайново, Малко Шарково, Ситово, Шарково, Община Болярово и села Вълча поляна, Голям дервент, Лалково, Община Елхово, Област Ямбол, както следва :
Общинският съвет на Болярово няма да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и преработка на метални полезни изкопаеми на територията на община Болярово.
2. На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, настоящото решение да бъде публикувано на интернет-страницата на община Болярово и в един регионален вестник.
3. На основание чл. 52, ал. 3 от Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, инициативният комитет да бъде уведомен писмено за настоящото решение.

Гласували: 10 "за" 0 "против"; 0 "въздържали се"


Атанас Дженков /п/
Председател на ОбС Болярово

 

  •