Начало » Новини » Новинa
Актуално
Как Община Болярово запази автобусните си линии

21 Юни 2021

 Община Болярово е платила на 100 процента планираната субсидия за нерентабилните междуселищни автобусни превози на транспортните фирми за миналата година. Доказаните пред Министерството на финансите разходи, получената и съответно разплатена с превозвачите субсидия е в общ размер 192 315 лева, толкова, колкото е била и утвърдена с приемането на държавния бюджет. От тези пари за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози са 87 721 лева, за безплатен превоз на ученици до 16 години - 100 413 лева, за безплатни или по намалени цени пътувания - 4 181 лева. Трудностите с транспорта са най-вече в малките населени места, в направленията: с. Странджа, с. Крайново, с. Ситово, с. Иглика и селата Оман и Денница. След преговори на общинската администрация с транспортната фирма, която обслужва междуселищните линии в общината и връзката с Ямбол, се постигна споразумение поне два пъти в седмицата да има връзка от тези села към общинския и областния център. За да се подсигури линията Елхово-Бургас, която обслужва шест населени места и е единствената връзка с черноморския град, община Болярово осигури финансиране от собствения си бюджет за трите транспортни фирми, които я обслужват. Всички тези действия на специалистите от община Болярово, отговарящи за транспорта и на общинското ръководство допринесоха през изминалата 2020 г. и първата половина на 2021 г. община Болярово да има най-устойчивата и удобна за населението транспортна услуга в област Ямбол. Това се потвърди и при епидемичната обстановка свързана с пандемията на КОВИД 19, където другите общини имаха сериозни затруднения, а община Болярово запази всички транспортни връзки между населените места в общината и град Елхово, отбелязва заместник-кметът Нина Терзиева в докладна до общинските съветници, която ще бъде обсъждана на предстоящото заседание на 25 юни. Отчетът за изпълнение бюджета на общината за 2020 година, отпускане на еднократна помощ на нуждаещи се, отчет за организацията на работата на общинска администрация, кметове и кметски наместници по Закона за физическото възпитание и спорта за миналата година, както и предоставянето под наем чрез търг на пасища и мери - общинска собственост на територията на община Болярово за стопанската 2021/2022 година са включени още в дневния ред на заседанието. Съветниците ще гласуват и по предложението на кмета Христо Христов общината да кандидатства пред Министерството на културата за безвъзмездното придобиване на управлението върху държавния имот „Средновековното кале" в село Воден с цел неговото поддържане от общината през следващите години. Община Болярово ще кандидатства и за финансиране по Процедура BG06RDNP001-19.481: Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура" от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ - Елхово - Болярово" за обект „Подобряване на условията на функциониране на комплекс „Етнографска музейна сбирка град Болярово". Това също ще бъде гласувано от съветниците на 25 юни.

  •