Начало » Новини » Новинa
Актуално
До 3 май ползваме 5 % отстъпка, ако платим данъците и таксите си накуп

28 Февруари 2022

Започна данъчната кампания на община Болярово за 2022 г. Всички собственици на имоти и на превозни средства в общината вече могат да заплатят задълженията си за местни данъци и такси за тази година.
Плащанията могат да се извършват на касата в Центъра за административни услуги в сградата на общината, както и в 19-те кметства и кметски наместничества в общината. Собственици на имоти в общината, които живеят в други населени места, могат да платят и по банков път в ОББ, банкова сметка BG04UBBS8888843349800, код 7311, BIC код UBBSBGSF.
Плащания на данъчни задължения към община Болярово се приемат и чрез клоновете на Изипей в страната или чрез „Български пощи".
Справка може да се направи на телефон 04741/69-28.
Задълженията могат да се плащат изцяло или на две равни вноски в сроковете до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която са дължими. Отстъпка от 5 % може да се ползва, ако задължението бъде платено за цялата година до 3 май.
Данъкът за недвижимите имоти е в размер на 1.8 ‰ върху данъчната оценка на недвижимия имот, като за имот, който е основно жилище на собственика, се начислява с наполовина намален размер, а ако собственикът е лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление.
Запазен е и размерът на таксата за битови отпадъци, както и данъкът върху превозните средства.
До края на 2021 г. са подадени 474 декларации за освобождаване от частта от такса смет, която се събира за сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци за имотите, които няма да се ползват през цялата 2022 г. От звено „Местни данъци и такси" в община Болярово напомнят, че при възобновяване ползването на тези имоти, собствениците са задължени в двуседмичен срок да подадат при тях декларация, за да им бъдат начислени дължимите такси. За коректността на декларациите проверки по места се извършват от кметовете и кметските наместници.
През изминалата 2021 г. в Звеното за местни данъци и такси са приети и обработени 848 декларации за придобиване на недвижими имоти и 455 декларации за придобиване на МПС от жители на общината.
Събраните данъчни приходи през 2021 година са 356 472 лв.

  •