Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩИНА БОЛЯРОВО Е БИЛА, ИМА Я И ЩЕ ПРЕБЪДЕ!!!

23 Юни 2022

 Парламентарни избори може да има скоро, но местните са едва след година и два месеца. Това припомни кметът на община Болярово Христо Христов. Председателят на Общински съвет Болярово Атанас Дженков призова всички граждани, които имат конкретни въпроси или обвинения да ги представят очи в очи на откритите заседания на местния парламент, вместо да изпращат различни доноси. Такива вече има, както срещу ръководството на общината, така и срещу съветници и общински служители. В това число до правителството са изпратени и предложения за закриване на община Болярово, заяви кметът Христо Христов. Това, както и изявленията на председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в НС Настимир Ананиев за предстоящо окрупняване на общините, беше поводът в Общинския съвет да бъде гласувана декларация, адресирана до президента и представители на политическите партии.

ДЕКЛАРАЦИЯ
Уважаеми г-н президент,
Уважаеми народни представители,
Уважаеми г-н министър-председател,
Обръщаме се с тази декларация към вас, провокирани от обявлението на 5 юни 2022 г. в Смолян от г-н Настимир Ананиев, че в дневния ред на Коалиционния съвет е отново темата за окрупняването на общините.
Като представители на изпълнителната власт и на местното самоуправление в община Болярово изразяваме категоричното си несъгласие да се пренебрегва правото на гражданите да изразяват своята воля. Никой няма право да налага на обществото решения, които изискват широко и открито обществено обсъждане и провеждането на референдум.
Съгласно чл.136, ал.2 от Конституцията на Република България: "Границите на общините се определят след допитване до населението".
Законът за административно-териториалното устройство, в чл.27 ал.3 и 4 също императивно посочва, че инициатива за извършване на промени като закриване на община, поради сливане, имат населението, изразена чрез подписка, общинските съвети и Министерският съвет. Неотменяемо условие, според същия чл.27 ал.3 и ал.4 в този случай е да се спазят задължителните процедури, разписани в чл.9 ал.1, т.1,2,3, 4 и 5, а именно: подадено до общинския съвет искане, изразено чрез подписка от най-малко 25 на сто от избирателите на тези населени места до съответния общински съвет; мотивирано решение на общинския съвет; становище на областен управител; провеждане на местен референдум.
В изказването на г-н Ананиев никъде не се коментира желание на гражданите да се окрупняват общини, а се визират единствено неизвестен за обществеността анализ на политическите формации и необявените все още от НСИ окончателни данни от последното преброяване.
Припомняме ви, че местната власт е призвана първа да удовлетворява всички нужди на обществото на своя територия - от благополучие до спокоен живот и сигурност. Общините са тези, които предоставят 70 % от всички услуги, имат ангажименти към 6 кодекса, близо 140 закона и над 500 подзаконови нормативни актове.
Община Болярово отбелязва тази година 73 години от своето създаване. Тя обединява 20 населени места - един град - Болярово и 19 села, с обща площ от 667,9 квадратни километра, равняващи се близо на 20 % от територията на област Ямбол и 3,4 % от тази на Югоизточния район от ниво 2.
Болярово е единствената община в ямболска област, която за поредна година отчита положителен механичен прираст. Заселилите се през 2021 г. в нея са 216 души, а тези, които са напуснали общината са 163-има. Нашата гранична община запазва 99 % от населението, съпоставяне на официалните данни за текущата демографска статистика на Националния статистически институт за население по градове и пол към 31 декември 2020 г. и към същата дата на миналата година.
Традиционно тук най-голям дял в икономиката заемат животновъдството и земеделието. Благодарение на политиката на органите на местното самоуправление, през последните години тези отрасли постигнаха значително развитие и модернизиране. Още през 2003 г. по настояване на общинското ръководство община Болярово беше сред пилотните 6 общини в страната, в които бяха отпуснати субсидии за земеделски производители и животновъди. Благодарение на това в момента 95 % от обработваемата земя в община Болярово се обработва, животните непрекъснато се увеличават. Управляваме общинските земи устойчиво като реализираме приходи за бюджета, но и подпомагаме земеделските производители да развиват своите стопанства.
Община Болярово развива и изключително добра социална политика, като постигаме две големи цели - грижа за хората в неравностойно положение - хора с умствена изостаналост, възрастни хора, хора с физически увреждания, с деменция, както и осигуряваме над 100 работни места. Общината развива и поддържа богата мрежа от социални услуги: 3 защитени жилища, 2 центъра за настаняване от семеен тип за възрастни, дом за стари хора, дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, социален патронаж и други. Доставяме топла храна на възрастните хора във всички 20 населени места на общината.
Паралелно с това повече от 20 години осигуряваме дърва за огрев на всички домакинства на територията на общината чрез общинския горски фонд на социалната цена от 36 лв. на кубик. Осигурили сме безвъзмездно дърва за огрев и за всички общопрактикуващи лекари и стоматолози, за училища, детски градини, социални заведения и общински сгради.
Таксите за детските градини бяха отменени в община Болярово още през септември 2014 г. с решение на Общинския съвет. Осигуряваме безплатен обяд за учениците, както със средства от общинския бюджет, така и чрез сътрудничеството ни с Български червен кръст. Всяка година от общинския бюджет отпускаме и средства за деца, които са от социално слаби семейства, за да им бъдат закупени обувки, облекло в началото на учебната година. Допълнително чрез общинската администрация направихме възможно за всички деца да е осигурен безплатен транспорт от дома до учебно-възпитателното заведение и обратно.
За тези години единственото задължение, което община Болярово е поемала, е за лизингов договор в размер на 277 653,40 лв. с ДДС - за закупуване на нов автомобил за сметосъбиране през 2021 г., като този договор беше предсрочно изплатен. Общината не е теглила кредити и не е поемала други задължения.
Собствените приходи по утвърден отчет за 2021 г. са в размер на 1 669 458 лв., което е с 530 330 лв. повече спрямо предходната година и близо 19 % от общия бюджет на общината.
През 2021 г. община Болярово е реализирала проекти по оперативни програми и други международни програми в размер на 1 117 753 лв.
Тази година община Болярово започна изпълнението на проекти с европейско финансиране на стойност над 5 млн. лева. Те включват изграждането на комплекс за интегрирани услуги за малцинствата в Болярово и подмяната на водопроводната мрежа в най-голямото село в общината - Стефан Караджово. В общината предстои да бъдат реализирани също проекти за ремонти на улици, тротоари, читалища, училището в Стефан Караджово. Осигурени са и европейски средства за изграждане на детски и спортни площадки.
Вследствие на ежегодно осигуряваните средства от общинския бюджет за поддръжка, 70 % от улиците и четвъртокласната пътна мрежа са в отлично състояние. Но не така стоят нещата с републиканската пътна мрежа, за което многократно сме сигнализирали държавните институции и народните представители.
С тези факти искаме да ви докажем, че броят на населението в една община не е показател за това дали общината работи ефективно.
Предложенията на политическите партии за сливането на общини и обсъжданията по тях през последните 20 години не дадоха отговор на въпросите как това ще повиши административния капацитет, ще подобри административното обслужване на населението, достъпа до образование, здравеопазване и социални услуги.
Подобно решение не води до децентрализация на общините, а обратното - до по-висока централизация. Гражданите ще бъдат принудени да пътуват до отдалечени общински центрове, за да получат необходимата им административна услуга, която сега им се предоставя на място.
В случай на политическо налагане на окрупняването на общини, не само граничната община Болярово, а и редица други райони в страната, ще бъдат подложени на принудително обезлюдяване.
Призоваваме политическите партии да преосмислят дълбоко този въпрос, да направят допитване до населението, до органите на местното самоуправление, преди да вземат своето решение. 

  •