Начало » Новини » Новинa
Актуално
Общината няма да завишава таксата за битови отпадъци за 2023 г.

25 Ноември 2022

През месец декември 2022 г. предстои приемането на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци и определяне размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2023 г. в община Болярово. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации. Това обществено обсъждане се проведе днес от 12 часа, а самото предложение от общинската администрация беше публикувано на сайта на общината още на 7 ноември.
Въпреки, че разходите се завишават, предвиждаме да се запази размерът на таксата за битови отпадъци. В момента той е 3 промила за жилищните имоти и 11,5 промила за нежилищните.
Към 31.10.2022 г. постъпленията от такса битови отпадъци са 208 438 лв. До края на годината се очаква общите приходи от ТБО да достигнат 215 000 лв.
Очакваме общата сума на разходите към края на годината да достигне 200 000 лв., без капиталовите разходи.
Дейностите по предоставяне на услугата сметосъбиране и сметоизвозване за 2023 година ще бъде организирана във всички населени места от общината с нашия специализиран автомобил. Услугата ще се извършва 1 път седмично за Болярово, 2 пъти месечно за селата Воден, Голямо Крушево, Ст. Караджово, Горска поляна, Дъбово, Шарково, Малко Шарково, Попово, Ружица, Ситово и Мамарчево; веднъж месечно за останалите села.

Паралелно с това Община Болярово сключи договор с „ДИНАМИК САЛЮШЪНС" ЕООД за изготвяне на четирисезонен морфологичен анализ на битовите отпадъци, генерирани на територията на община Болярово.
Съгласно Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци, изготвянето на анализа ще премине през следните етапи:
1) Определяне на количествата на отпадъчните потоци;
2) Планиране на морфологичен анализ на смесените отпадъци;
3) Провеждане на четирисезонен морфологичен анализ - пролет, лято, есен и зима;
4) Изчисляване на резултатите и определяне на състава на отпадъците;
5) Отчитане на изпълнението с окончателен Доклад за извършения морфологичен анализ.
Докладът за извършения четирисезонен морфологичен анализ на генерираните
битови отпадъци ще бъде изготвен и структуриран, съгласно изискванията на Методиката на МОСВ.
Всяка проба ще се извършва в рамките на една кампания по сметосъбиране и сметоизвозване, както следва:
- За сезон есен - се извършва този месец ноември 2022 година
- За сезон зима - месец януари/февруари 2023 година
- За сезон пролет - месец март/май 2023 година
- За сезон лято - месец юни/юли 2023 година
Освен че е законоизискуем, морфологичният анализ е и един от документите, които са необходими при кандидатстване за финансиране по проекти по Програма „Околна среда".
Стойността на договора е 10 800 лв. с ДДС.
Сумата ще бъде възстановена на Община Болярово от РИОСВ - Стара Загора от натрупаните отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
Започнахме работа и по проекта „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местната политика за нулеви отпадъци", по който община Болярово е партньор на СДРУЖЕНИЕ „ВОБ - ВЯРА, ОБРАЗОВАНИЕ И БЪДЕЩЕ" - София. Дейностите предвиждат:
1. Проучване и анализ на прилаганите на местно и национално ниво методи, модели и добри практики свързани с политиките за нулеви отпадъци и разумните решения за разделно събиране на биоотпадъците и третиране на биоразградимите отпадъци;
2. Разработване на Механизъм и инструментариум за обратна връзка и оценка от страна на гражданите и бизнеса относно действията на община Болярово при контрола и управлението на разделното събиране на биоотпадъците и третирането на биоразградимите отпадъци;
3. Разработване на онлайн форма за петиции относно дефинираните препоръки и политики за нулеви отпадъци;
4. Организиране на широка Информационна кампания с цел повишаване на обществената осведоменост относно възможностите и механизмите за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката и законодателството в сферата на политиката
за нулеви отпадъци и разделно събиране на биоразградимите отпадъци.
 

  •