Начало » Новини » Новинa
Актуално
Продължава изпълнението на проект "Грижа в дома"

25 Юли 2023

 Община Болярово продължава изпълнението на проект „Грижа в дома в община Болярово" финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027г.по процедура № BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома".В резултат от изпълнение на дейностите по проекта бяха назначени 11 лица на длъжност - личен асистент и 1 медицинско лице, които предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на 70 потребители - възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания в следните населени места: град Болярово, с. Попово, с. Крушево с. Ружица, с. Денница, с. Стефан Караджово, с. Мамарчево, с. Малко Шарково с. Воден, и с. Крайново, община Болярово.По проекта беше назначен и екип на услугата - 1 лице - Диспечер и 1 лице Сътрудник. Екипът за управление на услагата и персоналът, предоставящ почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проекта, преминаха през въвеждащо обучение през месец март и надграждащо обучение през месец юни. Темите, които бяха дискутирани по време на обучението бяха насочени към спецификата на грижите за възрастни хора и хора с увреждания. Методите на обучение, които се използваха бяха под формата на лекция, беседа, презентация, дискусии и обсъждания, решаване на казуси, решаване на индивидуални и екипни задачи, ролеви игри и работа в малки групи, Изпълнението на дейностите по проекта стартира от 01.01.2023г. за период от 13 месеца. Общият бюджет по проекта е в размер на 252 755,74 лв.

  •