Начало » Новини » Новинa
Актуално
Тройно са нараснали приходите от наеми на общинско имущество, сочи отчетът за първото шестмесечие

27 Юли 2023

По-добра събираемост на местните приходи отчита за първото шестмесечие администрацията на община Болярово. Това са предимно данъци, вноски по наеми и концесии, коментира кметът на общината Христо Христов и допълни, че увеличението на приходите е доказателство за това, че администрацията работи изключително добре.
Отчетът за изпълнението на приходите и разходите за първото шестмесечие на годината беше приет на днешното заседание на Общинския съвет.
Общият размер на собствените приходи към 30 юни т.г. е 792 562 лв., което е с 215 078 лв. повече спрямо същия период на миналата година.
Данъчните приходи са събрани в размер на 236 801 лв., което е с 32 485 лв. повече спрямо същия период на миналата година. Увеличението е основно на база новопридобитите от жители на общината имоти и превозни средства. С над 35 % са се повишили приходите от данък върху придобиване на имущество по дарение, с близо 12 % - от данък върху превозните средства, сочи анализът на данните, предоставени от Отдел „Финанси, бюджет, счетоводство, МДТ и ТРЗ". При това ставките, утвърдени от Общинския съвет още през 2008 г., бяха запазени и в приетата през май 2022 г. нова Наредба 11 за определяне размера на местните данъци на територията на община Болярово.
Неданъчните приходи са в размер на 555 761 лв. и са със 182 593 лв. повече спрямо същия период на миналата година. Приходите от наеми на общинско имущество са нараснали тройно, от наеми на общинска земя - с около 18 %. Близо 5 пъти са се увеличи приходите от такси за ползване на пазари, 2.5 пъти повече е приходът от продажба на услуги, предоставяни от общината.
Община Болярово, както и останалите общини в България, все още нямат утвърден от Общинския съвет общински бюджет за тази година, заради липсата на държавен бюджет. Изпълнението на общинския бюджет се извършва в условията на т.нар. „удължителен закон" на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Трансферите за обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, за обща изравнителна субсидия, трансферите за зимно поддържане и снегопочистване и целевата субсидия за капиталови разходи се предоставят по реда на чл.54 от ЗДБРБ за 2022 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2023 г.
От началото на годината до 30 юни от държавния бюджет на общината са предоставени 3 684 573 лв. за делегираните от държавата дейности - училища, детска градина и филиали, здравните кабинети към тях, общинските социални заведения, читалищата, общинската администрация. Получената обща изравнителна субсидия за местни дейности е 549 968 лв., целевата субсидия за капиталови разходи 15 360 лв.
Разходите по общинския бюджет се извършват в размери, не по-големи от размера на разходите за същия период на 2022 г., съгласно т.нар. „удължителен закон" на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., който е в сила до 31 юли 2023 г. За първото шестмесечие са извършени разходи по бюджета на общината в размер на 5 314 537 лв. От тях 1 151 251 лв. са за функция „Образование", 1 666 922 лв. са за социалните дейности, 859 485 лв. за комунални дейности и опазване на околната среда, 116 623 лв. за читалища и поддръжка на спортната база.
Паричната наличност в края на отчетния период е в размер на 2 885 110 лв., от които в държавни дейности -2 259 467 лв. и в местни дейности - 625 643 лв. Това е резултат и от преходния остатък от миналата година в размер на 2 813 581 лв.

  •