Начало » Новини » Новинa
Актуално
Община Болярово приключи изпълнението на проект "Основен ремонт и обзавеждане на съществуваща сграда - основно училище "Стефан Караджа", село Стефан Караджово"

29 Ноември 2023

 Община Болярово приключи изпълнението на проект "Основен ремонт и обзавеждане на съществуваща сграда - основно училище "Стефан Караджа", село Стефан Караджово". Проектът е по Оперативна програма: Програма за развитие на селските райониПриоритетни оси: Основни услуги и обновяване на селата в селските райониНаименование на процедура: Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.002 - Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование" Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.Код на процедураBG06RDNP001-7.002Наименование на проекта/информацията:"ОСНОВЕН РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА - ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТЕФАН КАРАДЖА", СЕЛО СТЕФАН КАРАДЖОВО"Срок на изпълнение, месеци- 36Кратко описание на проекта/информацията:Извършен е основен ремонт и обзавеждане на сградата на Основно училище "Стефан Караджа", намиращо се в село Стефан Караджово, община Болярово. Основният ремонт включва: топлоизолиране на външните стени, полагане на полимерна мазилка, подмяна на съществуващите прозорци с PVC стъклопакети, подмяна на входните врати с алуминиеви, изграждане на втори таван от гипскартон на метална конструкция, подмяна на лампите с енергийноефективни такива и др. Проектирането на основния ремонт е съобразено с осигуряване на достъпност на хора с увреждания, съобразно действащата нормативна уредба. В изпълнение дейностите по проекта класните стаи в училището, стаята на директора и учителската стая са обзаведени с чисто нови мебели.Целта е повишаване качеството на образованието и създаване на условия за равнопоставен достъп до обектите на образователната инфраструктура, което съответства на поставените цели в Общинския план за развитие на община Болярово за периода 2014-2020. Като специфична цел, към основната цел, се добавя подобряване на условията в образователната инфраструктура на община Болярово, както и осигуряване на равнопоставен достъп до образование.

  •