Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

25 Март 2008

Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България

НСОРБ вече има Управителен съвет и Контролен съвет

Янка Микова

В края на март кметът на община Болярово Христо Христов и председателят на ОбС Болярово Димитър Желев присъстваха на Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ - София. Изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чавдарова запозна гостите с Програмата за дейността на НСОРБ за 2008 г., последвана от дискусия. След това се пристъпи към избор на Управителен съвет и на Контролен съвет. Издигнатите от регионалните заседания кандидатури за Югоизточния район за планиране бяха на Георги Димитров – кмет на община Карнобат, Димитър Николов – кмет на община Бургас и Стефан Дамянов – кмет на община Казанлък. За председател на Управителния съвет бе избрана Дора Янкова – кмет на община Смолян, а за председател на Контролния съвет - кметът на община Свищов Станислав Благов.

Работата на Общото събрание продължи с отчет за бюджета на НСОРБ за 2007 г. и проекто-бюджета за 2008 г., направен от Гинка Чавдарова.

Силвия Георгиева – управител на „НСОРБ – Актив” ЕООД - отчете дейността на компанията през 2007 г.

„НСОРБ – Актив” ЕООД е дъщерна компания на Националното сдружение на общините в Република България, създадена през януари 2006 г. Мисията й е да предоставя на българските общини качествени, навременни и полезни услуги, които да допринасят за повишаване качеството на местното самоуправление в България. „НСОРБ – Актив” предлага: организиране на семинари и обучения по актуални за общините теми; експертни консултации; разработване и поддръжка на специализиран софтуер за управление на конкретни общински дейности; разработка и управление на проекти по Европейските структурни фондове и други европейски програми. Дъщерната компания гарантира качество на разработваните проекти като използва широка мрежа от консултанти и експерти по Оперативните програми и Националния план за развитие на селските райони.

В резултат на изпълнението на дейностите през 2007 г. „НСОРБ – Актив” ЕООД има положителен финансов резултат в размер на 52 хил. лв., отбеляза Силвия Георгиева. Приходите на фирмата от дейността през 2007 г. са в размер на 338 хил. лв. Те са разпределени в: организиране на обучения и семинари – 119 хил. лв.; разработка на проекти – 4 хил. лв.; организация и логистика на форуми – 165 хил. лв.; експертни консултации /по спечелени малки обществени поръчки/ - 50 хил. лв.

Общият размер на разходите за 2007 г. е 286 хил. лв. Най-голям относителен дял имат разходите за външни услуги – 83 %. След кратка дискусия Общото събрание прие отчета за дейността и финансовия отчет на „НСОРБ – Актив” ЕООД за 2007 г.

  •