Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПРИЕТА Е МРЕЖАТА ОТ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА БОЛЯРОВО

1 Април 2008

Приета е мрежата от училища и детски градини в община Болярово

Шесто заседание на местната власт

На 31 март ОбС Болярово проведе редовното си шесто заседание. В началото на своята работа общинските съветници приеха отчет за дейността на ПУ Болярово против престъпността и охраната на обществения ред за периода 2004-2007. На основание Заповед на Министъра на вътрешните работи ОбС Болярово създаде Комисия за обществен ред и сигурност, състояща се от 7 члена. За председател се определя секретарят на общината Ангел Тодоров, секретар – Милена Манолова, и членове: Георги Георгиев – главен инспектор РПУ Елхово, Мильо Милев – главен инспектор ГПУ Болярово, Тодор Ташев – началник РПС Елхово, Атанас Борисов – началник ВиК Болярово, Георги Стойков – ръководител група 3 Болярово /КЕЦ/, Лиляна Атанасчева – специалист „ГЗ и ОМП” и Гошо Шахпазов – главен инспектор, началник група охранителна полиция Елхово. Без възражения се прие и отчетът на МКБППМН.

По данни на инспектор ДПС през 2007г. в ДПС в общината са водени на отчет общо 30 малолетни и непълнолетни, от които 4 са малолетни и 26 - непълнолетни. През 2007г. са извършени 4 престъпления от 9 малолетни и непълнолетни. Три от престъпленията са кражби, а четвъртото е хулиганска проява. Няма регистрирани за употреба на наркотични вещества. И през тази година има отпаднали деца от училищата на територията на общината, въпреки положените усилия за задържането им. Отново най-голям е броят им сред ромските деца.

Съгласно чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето общинските съветници приеха Общинска програма за закрила на детето за 2008 г.

Ключов момент в заседанието на местната власт бе приемането на мрежата от училища и детски градини на територията на общината. През учебната 2007/2008 г. общинската образователна система включва едно СОУ в гр. Болярово, едно ОУ в с. Стефан Караджово, 1 ЦДГ в Болярово с филиали във Воден и Голямо Шарково и ЦДГ в с. Стефан Караджово и две ПДГ в с. Попово и в с. Мамарчево. През настоящата учебна година в ЦДГ се отглеждат, обучават и възпитават 87 деца, разпределени в 5 групи. В училищата са разкрити 20 паралелки с 305 ученици. Самостоятелни са 19, а една е слята. Децата, подлежащи на задължително училищно обучение в населени места без училища, ежедневно се извозват до съседни селища с училища. Общият брой на пътуващите ученици до 12-ти клас е 138, като 101 ученици пътуват до СОУ „Д-р Петър Берон” Болярово и 37 до ОУ „Стефан Караджа” с. Стефан Караджово. Пътуващите ученици над 16 годишна възраст са 29. С цел да се оптимизира предучилищното образование директорът на дирекция „Образование и култура” предложи в общината да функционира ЦДГ „Здравец” като административен център с филиали в селата Воден, Шарково и Стефан Караджово. Обоснова се още необходимостта от разкриването на Общински център в града, където 400 деца ще развиват своите интереси. Във връзка с това местният парламент РЕШИ: закрива групите в ПДГ с. Попово към ОУ „Стефан Караджа” с. Стефан Караджово и ПДГ с. Мамарчево към Соу „Д-р Петър Берон” гр. Болярово, считано от 01.04.2008 г. Децата, на които предстои да постъпят в първи клас да посещават подготвителна група: от с. Попово в детската градина в с. Стефан Караджово, а от с. Мамарчево в детската градина в гр. Болярово. Определи се средна месечна посещаемост за учебната 2008/2009 г. за детските градини 12 деца, считано от 01.09.2008 г. На основание чл.17, ал1, т.3 от ЗМСМА и чл. 76 от ППЗНС ОбС Болярово открива „Общински детски център” от 01.06.2008 г.като обслужващо звено на образованието в община Болярово. В края на дебатите по този въпрос местната власт прие мрежата от училища и детски градини в община Болярово за учебната 2008/2009 г., включваща: СОУ в гр. Болярово, ОУ в с. Стефан Караджово, ЦДГ в гр. Болярово с филиали в селата Воден, Шарково и Стефан Караджово, считано от 01.09.2008 г.

Общинските съветници разгледаха и приеха докладни записки относно: продажба на дворни места – частна общинска собственост в землището на с. Малко Шарково; предложение за участие на община Болярово в оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, приоритетна ос1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в населените места с население от 2000 до 10000 еквивалентни жители”; предоставяне под наем на земеделски земи /пасища и мери/ - публична общинска собственост на територията на община Болярово; предложение за изменение на решение на ОбС № 439 взето по т. 7 от 42-то заседание от 27.07.2007 г.1, с което е учредено безвъзмездно право на строеж на църковно настоятелство с. Иглика, община Болярово, област Ямбол върху 40 кв. м. за изграждане на параклис „Света Богородица”. ОбС изменя решението само в частта на записаното наименование параклис „Света Богородица” да бъде параклис „Успение Богородично”. Общинските съветници отпуснаха и еднократна помощ на нуждаещите се граждани от общината.

Разгледа се и докладна записка за продажба на земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с. Воден. След оспорвани разисквания общинските съветници решиха да не приемат докладната. Предложиха да бъде внесена за разглеждане от ОбС в по-подходящ момент на някоя от следващите сесии.

В края на заседанието местната власт прие и промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Болярово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

  •