Начало » Новини » Новинa
Актуално
СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО

30 Април 2008

Седмо заседание на Общински съвет Болярово

Прецизно и точно местната власт реши всички точки от дневния ред

На 30 април местната власт проведе редовното си седмо заседание. В началото на своята работа общинските съветници разгледаха състоянието на здравеопазването в общината, както проблемите и мерките за тяхното преодоляване. Областната здравна карта за община Болярово е определила 5 лекарски практики. Поради демографския срив в общината са регистрирани двама общопрактикуващи лекари: д-р Галина Ганева за Болярово и Мамарчево и д-р Даниела Радева за Стефан Караджово. Освен тях жителите в селата Воден и Попово се обслужват от д-р Христо Попдимитров. При извършените проверки от РЦЗ Ямбол в лечебните заведения за изискванията по диспансеризацията на пациенти с хронични заболявания, както и по спазване на изискванията, съгласно наредбата за медицинска експертиза, не са констатирани съществени пропуски. Лекарите по дентална медицина са: д-р Янка Николова за Воден и Болярово и д-р Веселинка Стефаниева за Болярово и Мамарчево. Оплаквания и жалби относно обслужването на стоматолозите не са получавани. Проблемите са в недостига на средства по клиничните пътеки за този вид услуги, които оскъпяват лечението и ограничават кръга от пациенти, които могат да си го позволят. За училищното здравеопазване /510 деца/ се грижи медицинският фелдшер Янко Анев. Предвидените с Наредба № 3 от 2000г. профилактични прегледи се изпълняват по график, утвърден от кмета на общината. ЦСНМН Болярово е с 24-часово обслужване на населението. Колективът, ръководен от фелдшер Генушева няма регистрирани пропуски, нарушения или наказания. Въпреки това, обаче, нормативната база, регламентираща здравеопазването, се нуждае от усъвършенстване и промяна. Промените в нормативната база трябва да отстранят слабости в направление на това, че клиничните пътеки и здравната каса да отчитат особеностите на района. След кратко разискване местният парламент прие материала за здравеопазването на общината, проблемите и съответно мерките за тяхното преодоляване, както и състоянието на законите, регламентиращи здравеопазването.

След това общинските съветници пристъпиха към обсъждане на състоянието на инфраструктурата, благоустройството, комуналното стопанство, екологията и мерките за ефективно управление. По отношение на техническата инфраструктура първо се разгледаха водоснабдителните и канализационните мрежи. През 2007г. в Ружица бе подменена старата етернитова мрежа с полиетиленови тръби. Средствата бяха осигурени от ПУДООС и община Болярово. Изпълнява се и вторият етап от реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Воден. Проекти за канализация на отпадни води на населените места Стефан Караджово и Воден са внесени в Програмата за развитие на селските райони. Искане за осигуряване финансиране на обектите: реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа – Болярово; проектиране на канализационна система с пречиствателен модул в селата Попово, Ружица, Мамарчево и Малко Шарково; реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в Мамарчево, е внесено отново по линията за развитие на селските райони. Стартира и изпълнението на други два мащабни проекта: „Корекция на река Поповска в участъка на с. Попово” и „Техническо и биологично укрепване на р. Поповска в участъка на гр. Болярово”. Финансирането се осигурява по Програма ФАР. След това общинските съветници обсъдиха изградената пътна мрежа в община Болярово, която се отнася към ІІ, ІІІ и ІV клас. През изтеклата година бе извършен основен ремонт на ІІІ-то класен път – разклон Мамарчево до с. Воден и разклон Камен връх - с. Стефан Караджово – местността „Кошу дере”. Основни ремонти на пътища от четвъртокласната пътна мрежа бяха извършени на пътищата ІV- Малко Шарково – Шарково, ІV-79028 граница община Елхово – ІІІ-5308, ІV-79303 – Денница – Оман. Наред с това се благоустроиха и реконструираха тротоарните настилки на редица улици в гр. Болярово, направиха се основни ремонти на сгради – общинска собственост, както и ремонтни дейности в електроснабдителната мрежа.

Вторият основен момент от този материал обхвана околната среда. Във връзка с това се отбеляза, че в процес на изграждане е ДЕПО за ТБО на общините Елхово и Болярово, което е включено в Националната програма за управление на отпадъците. Срокът за въвеждане в експлоатация на първи етап от обекта е м. септември 2009г. Националното законодателство в областта на околната среда и синхронизациите му с Директивите на ЕС, изискват закриване на всички нерагламентирани сметища на територията на общината. Сметосъбирането и сметоизвозването е организирано само в пет населени места – Болярово, Голямо Крушево, Мамарчево, Стефан Караджово и Воден. В останалите населени места всички отпадъци се изхвърлят смесено на нерегламентираните сметища, като приблизително 80% от депонираните отпадъци са с органичен характер. По проект, финансиран от ПРООН през 2007г. бе изградена площадка за компостиране в гр. Болярово. Общинските съветници разгледаха също така и въпроса с водите и озеленените площи на територията на общината. След това те приеха отчета за състоянието на инфраструктурата и мерките за подобряване на екологичната обстановка на община Болярово. Във връзка със Закона за водите ще се подготви и представи проект за пречиствателна станция за отпадни води.

В процеса на своята работа местната власт обсъди и прие материала за работата на общинската администрация по Закона за физическото възпитание и спорта и Закона за туризма и състоянието и развитието на спорта и туризма в общината – база дейности, организационни форми, програма и развитието им, като задължи секретаря на общината да изготви Програма за управление на спортната дейност, обхващаща спортна база, финансиране, видове спорт и туризъм.

На седмото си заседание местният парламент разгледа и прие докладни записки относно: предложение за експлоатация на недвижими имоти - частна общинска собственост, представляващи „Балнеосанаториум” и „Балнеолечебница”, намиращи се в с. Стефан Караджово, община Болярово, и включването им в търговски дружества или за продажба с условие да се използват като общинско заведение за социални услуги; продажба на имот – частна общинска собственост в гр. Болярово, ул. „Младежка” № 29; продажба на земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с. Странджа; продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост в с. Вълчи извор и в с. Голямо Крушево; продажбата на земеделска земя и бившата ветеринарна лечебница – частна общинска собственост в землището на с. Попово се отложи за следващата сесия; продажба на земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с. Ситово; одобряване отчета за разходите за командировки на Христо Христов – кмет на общината и Димитър Желев – председател на ОбС; определяне на цена на 1 брой топола за изсичане от селскостопански имоти – общинска собственост по реда на чл. 32, ал. 2 от ЗОССИ; приемане на План за защита при бедствия в община Болярово; предложение за изменение на Решение № 46 взето по т. 11 от шестото заседание на ОбС Болярово и проведено на 31.03.2008 г., както и разглеждане на петиция от група жители на с. Горска поляна, община Болярово.

  •