Начало » Новини » Новинa
Актуално
ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБС БОЛЯРОВО

4 Юли 2008

Девето заседание на ОбС Болярово

Общинските съветници отчетоха спечелените проекти и резултатите от тях

Янка Микова

На 30 юни се проведе деветото заседание на Общински съвет - Болярово. Местната власт прие и одобри отчета за изпълнението на проектите за реализация на общинския план за развитие. Проектният принцип се налага като основен за привличане на външно финансиране, стана ясно от кмета на общината Христо Христов. Осигуряването на финансови средства за решаване на значими местни проблеми и реализирането на местни инициативи е възможно най-вече чрез кандидатстване на конкурсни начала. През 2007 г. се реализира третата част от проекта за реконструкция на външния водопровод в с. Ружица. В резултат на това бяха подменени амортизираните водопроводни тръби на трасето с дължина 5500 м. Стойността на третия етап е 298835 лв. и се финансира от ПУДООС към Министерството на околната среда. През август 2007 г. бе одобрен за финансиране проект „Водоснабдяване на с. Воден”. Уличната мрежа в гр. Болярово се подобри чрез осигурени средства от програма САПАРД. Пак през 2007 г. се реализира финансираният от Програмата за развитие на организацията на обединените нации проект за изграждане на общоселско торище в гр. Болярово. На стойност 15000 лв. се изгради площадка за компостиране. През май 2008 г. е подаден проект „Създаване на условия за подобряване на базовата инфраструктура в гр. Болярово” пред оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Търсеното финансиране е в размер на 123500 лв. В началото на юни е подадено проектно предложение за техническа помощ – разработване на инвестиционни проекти за закриване и рекултивиране на нерегламентираното сметище в града и за оползотворяване на отпадъците от животински и растителен произход чрез повторна употреба. Общият размер на търсенето е в размер на 255500 лв. В края на май се депозираха 6 малки проекта по програма на Министерството на околната среда и водите – „За чиста околна среда”. Стойността на търсеното финансиране е 57400 лв. и ще бъде насочено към нерегламентираните сметища в града /по течението на р. Поповска/ и селата Голямо Крушево, Шарково, Мамарчево, Стефан Караджово и Ситово. Ще се облагородят и места за отдих в тях. През 2008 г. предстои да се реализират двата проекта за техническо и биологично укрепване на р. Поповска в регулацията на с. Попово и гр. Болярово на обща стойност 1500000 лв. Проектът на МТСП „Красива България” финансира проектното предложение на общината за реконструкция на сградата на втори блок на ЦДГ Болярово в Център за социални услуги и рехабилитация. Също от проект „Красива България” се извърши цялостен ремонт на ЦДГ „Здравец” – Болярово. СИФ финансира проекта „Микродом за възрастни хора в с. Воден”. Депозиран пред оперативна програма „Регионално развитие” е и проект „СОУ „Д-р Петър Берон” – модерното училище на младежите от община Болярово”. През 2007 г. завърши реализацията на одобрените проекти по програма „Форум” на Швейцарската агенция са развитие и сътрудничество. През зимата на 2007-2008 г. се осигури безплатна топла храна за 160 жители на общината, частично финансирана от проект по фонд „Социално подпомагане”. В момента започва да функционера обществена трапезария. „Помощ в семейна среда за достойни старини” е проект, който ще се финансира от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. През настоящата година по програма „От социални помощи към заетост” е осигурена работа на 65 души, от които 18 са назначени като домашни помощници. Училищното настоятелство ще реализира проект „Чрез изкуство към промяна”. Целта му е да се постигне реална интеграция на децата от ромски произход и връстниците им от българския етнос. През 2008 г. завърши изпълнението на проект за залесяване на изоставени земеделски земи в Болярово и във Воден. По програма ФАР - Трансгранично сътрудничество е проектът „Популяризиране на екотуризма в общините Болярово и Кофчаз”. Общата му стойност е 154440 евро. На територията на общината се реализира и проекта на ЯТПП „ЕДЕН СТРАНДЖА за икономическо развитие на Странджа-Йълдъз, чрез подкрепа на екологичен агробизнес и съхранение на природата”. Инвестициите, които ще се направят на територията на общината са 204455 лв. Необходимо е да се отбележи, че в структурата на общинската администрация се обособи отдел „Европейска интеграция и европейски проекти”, който работи по тези въпроси.

След това общинските съветници приеха отчета за работата на общинската администрация по Закона за възстановяване на собствеността и ползването на земеделските земи за периода 2003 – 2007 г. и одобриха степента на подпомагане на земеделските производители от общината. Прие се и отчетът за социалното подпомагане, социалните дейности и ефективността от тяхното функциониране.

При задълбочен анализ местната власт прие и състоянието на обществения транспорт в общината. Във връзка с липсата на ежедневна връзка от гр. Болярово с населението на селата Ружица, Вълчи извор и Горска поляна общинското ръководство на този етап предвижда всеки четвъртък автобусът – собственост на общината – да осъществява линията Болярово – Горска поляна в 13,00 часа, с който да се извозват и учениците от тези села.

На своето девето заседание общинските съветници разгледаха и приеха още и докладни записки относно: допълнение на Наредба № 7 за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, предоставяни от общината; откриване на местна бюджетна дейност „Обществена трапезария”; отпускане на еднократни помощи на нуждаещи се граждани; продажба на имот, частна общинска собственост в гр. Болярово; продажба на земеделска земя, частна общинска собственост в землището на с. Воден; продажба на земеделска земя и бивша ветеринарна лечебница – частна общинска собственост в землището на с. Попово; предоставяне под наем помещение /лаборатория/ - частна общинска собственост, намиращо се в поликлиника-Болярово; предложение за предоставяне на ветераните от войните пенсионери - членове на Съюза на ветераните от войните в община Болярово по 2 куб. м. дърва за огрев безвъзмездно ; искане с предложение за предоставяне на ветераните от войните, на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва и на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите на недвижим имот, собственост на МО, намиращ се в гр. Болярово.

  •