Начало » Новини » Новинa
Актуално
В БОЛЯРОВО СТАРТИРА НОВ ПРОЕКТ

4 Юли 2008

В Болярово стартира нов проект

В центъра на вниманието са болните и възрастните

Янка Микова

От 1 юли в Болярово стартира проект „Помощ в семейна среда за достойни старини”. Проектът се осъществява от община Болярово с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Човешки ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез европейския социален фонд. Целта му е да се осигури подкрепа и грижи за хора, които се нуждаят от постоянно обслужване в ежедневието, чрез развитие и подобряване на социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален асистент” на територията на общината.

Услугите „Домашен помощник” и „Социален асистент” са насочени преди всичко към възрастни хора с трайни увреждания или самотно живеещи, които се нуждаят от подкрепа и грижи в ежедневието си. Такива услуги се предоставят само на работници, преминали успешно специализирано обучение.

Социалният асистент предоставя почасови услуги – доставяне на храна, приготвянето й, пазаруване, помощ при поддържане на лична хигиена, придружаване до личен лекар, плащания на битови услуги, административна помощ, както и помощ при общуването и поддържането на социални контакти.

Домашният помощник полага постоянни грижи в семейна среда за човек, който е затруднен да се обслужва сам. Той също се занимава с доставяне и приготвяне на храна, пазаруване, както и помощ за поддържане на лична хигиена.

За получаване на услугата, желаещите трябва да заплатят определена такса, чиято минимална стойност е 0,17 лв. за час, а максималната – 0,34 лв. за час.

Който иска да се възползва от това е необходимо да подаде заявление по образец до кмета на общината или до кметовете и кметските наместници по населени места. Срокът за подаване на заявленията е 15 юли 2008 г.

/Бележка: Този документ е създаден с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕС чрез европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Болярово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и договарящия орган./

  •