Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПРИХОДИ ПО МЕСТНИ БЮДЖЕТИ

15 Юли 2008

Приходи по местни бюджети

Касово изпълнение на бюджета за първото полугодие на 2008 година

Янка Микова

Приходите по местни бюджети в общината за първото шестмесечие на 2008 г. са 487763 лв.

Данъчните приходи от 01.01.2008 г. до 30.06.2008 г. са 97480 лв. Неданъчните приходи са в размер на 390283 лв., като включват и общинските такси, които са 81284 лв.

При по-подробен анализ можем да отбележим, че при данъчните приходи от имуществените данъци най-голям дял има данъкът при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин – 59132 лв., следван от данъка върху недвижимите имоти 21329 лв. и данъка върху превозните средства – 10767 лв.

От неданъчните приходи сериозно постъпление имат приходите и доходите от собственост – 136449 лв. Най-големи постъпления в бюджета има от наемите на земя – 82725 лв., след тях са нетните приходи от продажба на услуги – 47164 лв. Събраните общински такси до 30.06.2008 г. са 81284 лв., като най- много са събраните средства от таксата за битови отпадъци – 48197 лв., от направените административни услуги в касата са постъпили 18092 лв. Приходите от глоби, санкции и наказателни лихви възлизат на 2628 лв.

  •