Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ

17 Септември 2008

Единадесето заседание на местната власт

Общината отчете изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2008 година

Янка Микова

На 17 септември общинските съветници проведоха своето единадесето редовно заседание. На него те обсъдиха отчета за изпълнение на бюджета през първото шестмесечие на 2008 г. Бюджетът към 30 юни е 4198257 лв. От него 970581лв. се осигуряват от общински приходи, 2575200 лв. – от държавни приходи, 336499 лв. – от трансфери, 297882 лв. – от преходен остатък и 19095 лв. безлихвен заем от МФ. От докладната записка става ясно, че изпълнението на плана за местните данъци е 110 %. От планираните за годината 88000 лв. са постъпили 97480 лв., като най-висок дял бележи данъка при придобиване на имущество – при план 40000 лв., в бюджета са постъпили 59132 лв., следван от данъка върху недвижимите имоти – при план 24000 лв., са постъпили 21329 лв. Приходите от собственост са изпълнени за полугодието с 46 %. При план 297300 лв. има 136449 лв. 73% са събраните общински такси. На 29 % са изпълнени приходите от продажба на общинско имущество. От Централния бюджет за периода са постъпили 98848 лв. за изравнителна субсидия. Държавните приходи са изпълнени на 60 %. По отношение на разходите през периода са направени 50% от предвидените годишни разходи. Изпълнението на разходите по функция „Общи държавни служби” е в границите на нормалното. Помощите по решение на ОбС са разходвани на 38 %. Във функция „Образование” изпълнението на разходите е 55 %. Разходите по програмата за временна заетост са 100 % изпълнени. По функция „Жилищно строителство и БКС” са разходвани 63 % от предвидените годишни разходи. Разходите за електроенергия в дейност „Осветление на улици и площади” са 47 % от годишния план. Разходваните пред периода средства по функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” са 91034 лв. и представляват 48 % от годишния план за функцията. За функция „Отбрана и сигурност” са разходвани 78 % от планираните средства. Високият процент на изпълнение на разходите се дължи на това, че на 100 % са изпълнени разходите по стихийни бедствия. Във функция „Здравеопазване” разходите са изпълнени 48 % от годишния план. От планираните за годината 824745 лв. капиталови разходи за периода са усвоени 520761 лв. или 63 % от плана. Към 30 юни общината няма просрочени задължения. На основание чл. 43 от Наредба № 4 на ОбС общинските съветници приеха отчета за първото шестмесечие, както следва: по прихода, съгласно Приложение №1 – 2562155 лв. и по разхода, съгласно Приложение №2 и №3 – 1978016 лв.

В хода на своята работата общинските съветници обсъдиха и приеха информация за готовността на общината за учебната 2008/2009 година, както и отчета за изпълнение решенията на ОбС, взети на заседанията на деветмесечието на 2008 г. Разисква се и се прие докладна записка за промяна на бюджета на общината. Местната власт реши увеличението в приходната част да бъде 150000 лв. Увеличението в разходната част на местните дейности се изменя на 129087 лв., а увеличението в разходната част на държавните дейности /дофинансиране/ на 20913 лв. Или всичко увеличение на разходите е 150000 лв.

На единадесетото си заседание общинските съветници взеха решение община Болярово да участва с проектно предложение в Грантова схема за насърчаване на устойчивото развитие в района на Странджа планина, България – Турция 2006 г. Обсъдиха се и се приеха докладни записки относно: подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на селските райони /2007 – 2013/; продажба на земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с. Голямо Крушево; приемане на Наредба № 13 за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на община Болярово; съгласие за отреждане на трасе на БТК „Мобайл” за подземно полагане на кабел НН-1 кV в границите на имот 187-полски път, собственост на община Болярово; дофинансиране издръжката на паралелките в ОУ „Стефан Караджа” за учебната 2008/2009 година; определяне трудовото възнаграждение на кмета на община Болярово и на кметовете по населени места на територията на общината от 01.07.2008 г., участие на община Болярово в асоциация „Общински гори” – София; предложение за оставане в сила на Решение №73 и на Решение № 74, взети на Осмото заседание на ОбС; обявяване на недвижими поземлени имоти с начин за трайно ползване „комплекс за здравеопазване” по кадастралната карта на Стефан Караджово.

  •