Начало » Новини » Новинa
Актуално
ГОТОВНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА В ОБЩИНА БОЛЯРОВО

17 Септември 2008

Готовност за учебната 2008/2009 година в община Болярово

Янка Микова

На територията на община Болярово през настоящата учебна година ще функционират училищата – СОУ „Д-р Петър Берон” в гр. Болярово, ОУ „Стефан Караджа” в с. Стефан Караджово и една целодневна детска градина - ЦДГ „Здравец” гр. Болярово с филиали в селата Воден, Шарково и Стефан Караджово. Това стана ясно от директора на дирекция „Хуманитарни дейности и инвестиционна политика” София Минева на единадесетото заседание на ОбС.

В началото на учебната 2008/2009 г. СОУ „Д-р Петър Берон” има 13 паралелки с 231 ученици. За ОУ „Стефан Караджа” паралелките са 6 със 74 ученици, като в начален курс се сливат ІІ и ІV клас, а в среден курс - V и VІ клас.

Положението в детските градини на територията на общината и сравнително добро. ЦДГ „Здравец” гр. Болярово има две смесени групи с 50 деца. Филиалите във Воден, Шарково и Стефан Караджово ще имат по една смесена група във всяко село.

Състоянието на МТБ в училищата и детските градини е добро и позволява новата учебна година да започне нормално. Направен е демонтаж и монтаж на парен котел и електрически бойлер на стойност 11500 лв. в ЦДГ „Здравец”; основен ремонт на ОУ „Стефан Караджа” за 10800 лв.; ремонт в СОУ „Д-р Петър Берон” – 20000 лв.; за филиал „Иван Илчев” са планирани 3000 лв. за вътрешно боядисване и подмяна на батерии в умивалните; във филиал „Детски рой” е приключил ремонтът на стойност 3000 лв., както и ремонтът във филиал „Снежанка” – 3000 лв. В готовност е и столовата база в СОУ „Д-р Петър Берон” за хранене на децата и през тази учебна година. Пътуващите ученици за боляровското училище са общо 102, за Стефан Караджово – 39. За детската градина в Болярово пътуващите деца са 7, за Шарково „Детски рай” - 8 и за Стефан Караджово „Иван Илчев” - 7. Или общо всички пътуващи деца и ученици в общината са 163. Предвид това на основание параграф 6в, ал. 1 и 2 от ЗНП директорът на дирекция „Хуманитарни дейности и инвестиционна политика” София Минева предложи ОбС да вземе решение за определяне на СОУ „Д-р Петър Берон” гр. Болярово и ОУ „Стефан Караджа” с. Стефан Караджово за „средищни училища”. Средищно училище по смисъла на ЗНП е училище, което се намира в най-близкото населено място на територията на общината, където се обучават учениците от населените места, в които няма съответно училище. Списъкът на средищните училища се приема с акт на Министерския съвет по предложение на съответните общински съвети.

В наличност е необходимият педагогически и непедагогически персонал, осигурени са учебници и учебни помагала, както и снабдяването с горивни материали. Във връзка с големия брой пътуващи ученици местната власт определи СОУ „Д-р Петър Берон” гр. Болярово и ОУ „Стефан Караджа” с. Стефан Караджово за „средищни училища” и задължи кметът на общината да изпрати предложение до МОН за определените „средищни училища” на територията на общината.

  •