Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩИНА БОЛЯРОВО ЩЕ УЧАСТВА С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ГРАНТОВА СХЕМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В РАЙОНА НА СТРАНДЖА ПЛАНИНА, БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ 2006 Г.

17 Септември 2008

Община Болярово ще участва с проектно предложение в Грантова схема за насърчаване устойчивото развитие в района на Странджа планина, България – Турция 2006 г.

Янка Микова

Главната цел на Грантовата схема е укрепване на трансграничното сътрудничество между България и Турция, чрез опазване и координирано управление на уникалните природни ресурси в Странджа планина. Във връзка с това община Болярово кандидатства с проектно предложение „Селският туризъм – нов поминък и туристическа дестинация в община Болярово и община Кофчаз”. Главната цел на проекта е да се създадат предпоставки за развитие на туризма в общината, а специфичните цели – да се създаде трансгранична мрежа за инициатива на двете общини и да се подготвят местните общности за разумно използване на туристическия потенциал.

Какви са дейностите по проекта? Ремонт на пътя до тепавицата в гр. Болярово; създаване и промоциране на нови туристически продукти; изграждане и обзавеждане на туристически информационен център в двора на музея; подготовка и провеждане на трансгранични семинари и две работни срещи; изготвяне на Програма за туризъм във Воден; изготвяне на рекламно-информационни материали и филм за проекта.

На единадесетото заседание на ОбС се разбра, че тези дейности трябва да се извършват в имоти, които са държавна или общинска собственост. По този повод общинските съветници взеха решение да се предоставят за целите на проект „Селският туризъм – нов поминък и туристическа дестинация в община Болярово и община Кофчаз” за срок от четири години съответните недвижими имоти – частна общинска собственост. 1758 м. от местен път за ремонт на пътя до тепавицата в гр. Болярово и дворно място с площ 1210 кв. м. за ремонт на сградата на музея и изграждане и обзавеждане на туристически информационен център.

  •