Начало > Карта на сайта
Карта на сайта
Общинска администрация
Административен указател
Устройствен правилник
Телефонен указател – Кметове и км. наместници
Структура
Декларации по ЗПУКИ, чл.12, т.1, т.2, т.3, т.4
Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Бюджет
Декларации по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2018 г.
Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - 2019 г.
Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - 2020 г.
Проекти на Община Болярово
Изпълнени проекти
Проекти в процес на изпълнение
Проект "Независим живот за жителите на Община Болярово"
Проекти за оценяване
Кмет и неговия екип
Кмет на Община Болярово
Екип на кмета на Община Болярово
За общината
МКБППМН
Географска характеристика
История
Природни ресурси
Икономика
Здравеопазване
Инфраструктура
Население
Съвместно сътрудничество
Туризъм
Места за настаняване
Туристически забележителности
Култура
Образование и младежки дейности
Бележити българи
Библиотеки и читалища
Народни читалища
Културен календар
Детски фолклорен събор „Върбова свирка свири”
Търгове и конкурси
Текущи търгове
Минали търгове
Текущи обществени поръчки
Минали обществени поръчки
Новини
Контакти
Общински съвет
Публични регистри
Правилник за организацията и дейността на ОС
Председател
Общински съветници
Постоянни комисии към ОС
Заседания на постоянни комисии
Заседания на ОС
Мандат 2019 - 2023 г.
Мандат 2015-2019 г.
Дневен ред за заседания
Мандат 2015-2019 г.
Наредби
Решения на ОС
2020 г.
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2003 - 2006 г.
Декларации по ЗПУКИ – чл.12, т.1 т.2 т.3 т.4
Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
Мандат 2019 - 2023 г.
Декларации по чл.35,ал.1,т.2 - 2020 г.
Съдебни заседатели
Програми, отчети, стратегии, планове
Профил на купувача
Местни данъци и такси
Харта на клиента
В-к "Крайгранична искра"
2020 година
2019 година
2018 година
2017 година
2016 година
2015 година
2014 година
За Болярово в "Неделник"
Сигнали за корупция и нередности
Анкета
Мнения и препоръки
Местни избори - 27.10.2019г.
Избори за Eвропейски парламент 2019
Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания"-Компонент 3 финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси"
Проект " Целево подпомагане с топъл обяд в община Болярово в условията на извънредна ситуация 2020г."
Проект "Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралжа и община Болярово", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г." по процедура BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2"
Документи по образец подбор на потребители
Документи по образец за подбор на персонал
"#EuSAVE- EU Дейности на гражданите на ЕС за умни исторически селища» e финансиран с подкрепата на Европейския съюз чрез програмата „Европа на гражданите"
Покана за публично обсъждане за поемане на дългосрочен и/или краткосрочен общински дълг от фонд "Флаг"ЕАД за финансиране на проекти, изпълнявани от община Болярово
Информация по чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорт в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите
Проект "Децата на Болярово - успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината", Договор №BG05M2OP001-3.001-0117-C01, осъществяващ се с финансовата подкрепа на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейският съюз, чрез Европейския социален фонд
Обяви
Маркиране на дървесина на територията на община Болярово в частично променен годишен план за ползване за 2020г.
КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН
Покана за събиране на оферти с наименование "Доставка на оборудване при реализация на проект "Подобряване на условията за предоставяне на социални услуги в община Болярово""
Открит конкурс за възлагане на „Маркиране на дървесина в горски територии общинска собственост на територията на община Болярово, област Ямбол, допълнителен план за 2019 г.” открит на 27.03.2019г.
Открит конкурс за възлагане на „Маркиране на дървесина в горски територии общинска собственост на територията на община Болярово, област Ямбол, допълнителен план за 2019 г.”
Пряко договаряне за "Добив на дървесина - сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина от горски територии собственост на община Болярово"
Открит конкурс за "Добив на дървесина - сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина от горски територии собственост на община Болярово - ЛСФ 2019 г."
Доклад за екологична оценка на предварителен проект на общ устройствен план на Община Болярово
Предварителен проект на общ устройствен план
Доклад за екологична оценка
Проект на план-сметка и определяне размера на такса за битови отпадъци за 2018 година
Задание за обхвата и съдържанието на екологична оценка на ОУП на Община Болярово
Пасища 2020/2021 г.
Пасища 2019/2020 г.
Пасища 2018/2019 г
Пасища 2017/2018г.
Пасища 2016/2017 г.
Пасища 2015/2016
Пасища
Обществена информация
ПРПОЕКТ ПУП-ПП НАБУКО
Ред за подаване на предложения, сигнали и жалби
Ред, по който се подават исканията за достъп до обществена информация
Формуляри
Нормативни актове
План за защита при бедствие
Общ устройствен план на Община Болярово
Краткосрочна програма за енергийна ефективност 2020-2022
Програма за ВЕИ, ЕЕ и УТ за периода 2012-2021
Програма за управление на община Болярово за периода 2014 - 2020 г.
Проекти на нормативни актове
Проект на наредба № 25 ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО
Проект на краткосрочна програма за енергийна ефективност на Община Болярово за периода 2020-2022 г
Друга информация, предвидена в нормативен акт
Обществено порицание - решения
Структура
Седалище и адрес
Териториални звена
Данни за кореспонденция
Работно време на звеното за административно обслужване
Административни услуги
Услуги -звено Гори
ТСУ
Местни данъци и такси
Общинска собственост
Услуги по гражданско състояние
Унифицирани административни услуги
Електронни административни услуги
Публични регистри
Анкета отношение към спорта
Защита на личните данни
Вътрешни правила за работа със системата за сигурно електронно връчване
Достъп до информация
Отчети
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на общинска администрация Болярово и форматите в които е достъпна
Вътрешни правила за административно обслужване
Цели на администрацията
Преброяване 2021
Анкета "EUSAVE"
План за интегрирано развитие на община Болярово за периода 2021-2027 г.
Достъпност
Правни
Контакти
2018 г.
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2020 г.
Съдебни заседатели
Фото и видеогалерия
2018 г.
ПРОВЕРКА МЕСТНИ ДАНЪЦИ
Регистри
Въпросник за разработване на план за интегрирано развитие на община Болярово за периода 2021 - 2027 г.
Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
Декларации и регистър на декларациите по ЗПК
Избори НС - 26 март 2017г.
Пасища 2018/2019 г.
Президентски избори и национален референдум 2016
Избори за народни представители 26 март 2017г.
Списъци на гласоподавателите