Начало > Карта на сайта
Карта на сайта
За общината
Географска характеристика
История
Природни ресурси
Икономика
Туризъм
Места за настаняване
Туристически забележителности
Социални дейности и здравеопазване
Образование и младежки дейности
Култура
Народни читалища
Бележити българи
Културен календар
Детски фолклорен събор „Върбова свирка свири”
Население
Съвместно сътрудничество
Кмет и неговия екип
Кмет на Община Болярово
Екип на кмета на Община Болярово
Отчети
Общинска администрация
Структура
Устройствен правилник
Цели на администрацията
Административен указател
Телефонен указател – Кметове и км. наместници
Вътрешни правила за административно обслужване
Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Декларации по ЗПУКИ, чл.12, т.1, т.2, т.3, т.4
Декларации по чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2018 г.
Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - 2019 г.
Декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ - 2020 г.
Декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ - 2021 г.
МКБППМН
Кметства
Общински съвет
Правомощия и отговорности
Състав на Общинския съвет
Общински съветници
Постоянни комисии към ОС
Заседания на постоянни комисии
Заседания на ОС
Мандат 2019 - 2023 г.
Мандат 2015-2019 г.
Дневен ред за заседания
Мандат 2015-2019 г.
Наредби
Решения на ОС
2021 г.
2020 г.
2019 г.
2018 г.
2017 г.
2016г.
2015 г.
2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.
2010 г.
2009 г.
2008 г.
2007 г.
2003 - 2006 г.
Декларации по ЗПУКИ – чл.12, т.1 т.2 т.3 т.4
Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
Мандат 2019 - 2023 г.
Декларации по чл.35,ал.1,т.2 - 2020 г.
Съдебни заседатели
Отчети, планове на ОбС
Публични регистри
Устройствени планове
Общ устройствен план на Община Болярово
Доклад за екологична оценка на предварителен проект на общ устройствен план на Община Болярово
Предварителен проект на общ устройствен план
Доклад за екологична оценка
Задание за обхвата и съдържанието на екологична оценка на ОУП на Община Болярово
Бюджет
Покана за публично обсъждане за поемане на дългосрочен и/или краткосрочен общински дълг от фонд "Флаг"ЕАД за финансиране на проекти, изпълнявани от община Болярово
Информация по чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорт в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите
Програми, отчети, стратегии
План за интегрирано развитие на община Болярово за периода 2021-2027 г.
Проекти на Община Болярово
Проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания"-Компонент 3 финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси"
Проект " Целево подпомагане с топъл обяд в община Болярово в условията на извънредна ситуация 2020г."
Проект "Патронажна грижа за нуждаещи се лица в община Стралжа и община Болярово", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г." по процедура BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2"
Документи по образец подбор на потребители
Документи по образец за подбор на персонал
"#EuSAVE- EU Дейности на гражданите на ЕС за умни исторически селища» e финансиран с подкрепата на Европейския съюз чрез програмата „Европа на гражданите"
Изпълнени проекти
Проект "Независим живот за жителите на Община Болярово"
Други проекти
Проект "Децата на Болярово - успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината", Договор №BG05M2OP001-3.001-0117-C01, осъществяващ се с финансовата подкрепа на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейският съюз, чрез Европейския социален фонд
Административни услуги
Унифицирани административни услуги
Електронни административни услуги
Услуги -звено Гори
ТСУ
Местни данъци и такси
Общинска собственост
Формуляри
Услуги по гражданско състояние
Търгове и конкурси
Текущи търгове
Минали търгове
Текущи обществени поръчки
Минали обществени поръчки
Достъп до информация
Отчети
Новини
Контакти
В-к "Крайгранична искра"
2020 година
2019 година
2018 година
2017 година
2016 година
2015 година
2014 година
За Болярово в "Неделник"
Анкета
Избори за НС 2021
Местни избори - 27.10.2019г.
Избори за Eвропейски парламент 2019
Местни данъци и такси
Обяви
Маркиране на дървесина на територията на община Болярово в частично променен годишен план за ползване за 2020г.
Маркиране на дървесина в общински горски територии на община Болярово за 2021 г.
КОНКУРС ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН
Покана за събиране на оферти с наименование "Доставка на оборудване при реализация на проект "Подобряване на условията за предоставяне на социални услуги в община Болярово""
Открит конкурс за възлагане на „Маркиране на дървесина в горски територии общинска собственост на територията на община Болярово, област Ямбол, допълнителен план за 2019 г.” открит на 27.03.2019г.
Открит конкурс за възлагане на „Маркиране на дървесина в горски територии общинска собственост на територията на община Болярово, област Ямбол, допълнителен план за 2019 г.”
Открит конкурс за "Добив на дървесина - сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина от горски територии собственост на община Болярово - ЛСФ 2019 г."
Пряко договаряне за "Добив на дървесина - сеч, извоз и рампиране до временен склад на дървесина от горски територии собственост на община Болярово"
Проект на план-сметка и определяне размера на такса за битови отпадъци за 2018 година
Пасища 2021/2022 г.
Пасища 2020/2021 г.
Пасища 2019/2020 г.
Пасища 2018/2019 г.
Пасища 2017/2018 г.
Пасища 2016/2017 г.
Пасища 2015/2016 г.
Пасища 2014/2015 г.
Ред за подаване на предложения, сигнали и жалби
Нормативни актове
Проекти на нормативни актове
Проект на наредба № 25 ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО
Проект на краткосрочна програма за енергийна ефективност на Община Болярово за периода 2020-2022 г
Друга информация, предвидена в нормативен акт
Обществено порицание - решения
Профил на купувача
Харта на клиента
Работно време на звеното за административно обслужване
Публични регистри
Околна среда
План за защита при бедствие
Програма за ВЕИ, ЕЕ и УТ за периода 2012-2021
Краткосрочна програма за енергийна ефективност 2020-2022
ПРПОЕКТ ПУП-ПП НАБУКО
Преброяване 2021
Анкета "EUSAVE"
Достъпност
Правни
Защита на личните данни
Вътрешни правила за работа със системата за сигурно електронно връчване
Контакти
Структура
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на общинска администрация Болярово и форматите в които е достъпна
Седалище и адрес
2018 г.
Данни за кореспонденция
Програма за управление на община Болярово за периода 2014 - 2020 г.
Сигнали за корупция и нередности
Проекти за оценяване
Анкета отношение към спорта
Мнения и препоръки
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2020 г.
Съдебни заседатели
Библиотеки и читалища
Ред, по който се подават исканията за достъп до обществена информация
Фото и видеогалерия
2018 г.
ПРОВЕРКА МЕСТНИ ДАНЪЦИ
Регистри
Въпросник за разработване на план за интегрирано развитие на община Болярово за периода 2021 - 2027 г.
Декларации и регистър на декларациите по ЗПКОНПИ
Декларации и регистър на декларациите по ЗПК
Избори НС - 26 март 2017г.
Пасища 2018/2019 г.
Президентски избори и национален референдум 2016
Избори за народни представители 26 март 2017г.
Списъци на гласоподавателите